โครงการณรงค์เพื่อสังคม

 

วัตถุประสงค์หลักของสมาคม

 

เพื่อสร้างรากฐานความมั่นคงให้พุทธศาสนาในประเทศไทยและเผยแผ่สู่ต่างประเทศ ดังนั้นหน้าที่ป้องกันระวังภัยเป็นหน้าที่พื้นฐานของเราชาวพุทธทุกคน ทุกประเทศทั่วโลกต่างใช้กฏหมายกำหนดขอบเขตการประพฤติปฏิบัติตนหรือรักษาดินแดนของตน เราจึงต้องกำหนดกฏหมายออกมาคุ้มครองป้องกันศาสนาของเรา การออกกฏหมายเสมือนสร้างรั้วกั้นโจรโขมยเข้ามาในบ้านนั่นเอง


 

Visitors: 189,594