คณะกรรมการ

     สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา

รายนามคณะกรรมการสมัยที่ 2  (พ.ศ.  2565- 2567)

ประกอบด้วย ...

 1. นางสาวพาศิกา สุวจันทร์         นายกสมาคม

2. นายศุภชัย  เจี่ยมสกุล อุปนายก

3. นายอินทอน  เผือกป้อ         อุปนายก

4. นางสาวเพชรมุจรินทร์  ประกายดาวส่อง อุปนายก

5. นางสาวเบญจา  โยทัยเที่ยง         เลขานุการ

6. นายไพฑูรย์  ขามสำโรง เลขานุการ

7. นางสาวกาญจน์สิรินัฐ  ประเสริฐกฤตโชค เหรัญญิก

8. นายสมพงษ์  นาคเครือมี         ปฏิคม

9. นายวีราวัฒน์  เขตเสนา ปฏิคม

10. นายถนอม  งากิ่ง นายทะเบียน/ฝ่ายประชาสัมพันธ์

11. นางสาวสุรัสวดี  ซาโปร่ง นายทะเบียน

12. นายสมาพล  พิลาธิวัฒน์ ฝ่ายประชาสัมพันธ์

13. นายสมควร  ศิลปกิจ ฝ่ายวิชาการ

14. นายสังวาล  ชาญพิชิต ฝ่ายวิชาการ

15. นายปรีชา  จาดศรี ฝ่ายวิชาการ

16. ดร.กฤตธพัฒน์  ป้องสีดา ฝ่ายดูแลและอบรมสมาชิกใหม่

17. พันโทวิรัญ  ทองแก้ว ฝ่ายดูแลและอบรมสมาชิกใหม่

18. นายสมศักดิ์  ศรีสุข กรรมการ

19. นายแสงสว่าง  วงศ์แสนสี กรรมการ

20. นางนิตยา  โคห์น กรรมการ

21. นางสุมาลี  กรสวัสดิ์ กรรมการ

22. พลโทพิภพ  พวงเพ็ชร์ กรรมการ

23. ส.ต.กรกฏากร  นะยอด กรรมการ

24. นายเอกสิทธิ์  นรชาญ กรรมการ

25. นางสมศรี  สุวรรณศรี กรรมการ

26. นายณัฐพงษ์  รัตนพันธุ์ กรรมการ

27. พ.อ.อ.ท.ค. สุประวิทย์  วิสีปัตน์ กรรมการ

28. นายสมชาย  นววิชไพสิฐ กรรมการ

29. นางจริยา  จิรวาณิช กรรมการ

30. นายสุทธิ  ประกอบสุข กรรมการ

31. นายสุขล  สินผดุง กรรมการ

32. นายพิพัฒน์  บุญเรือง กรรมการ

33. นายสมพร  สีคำเวียง กรรมการ

34. นางเอกอุษา  บุญชื่น กรรมการ

35. นายวราวุธ  วรศรี กรรมการ

36. นายวิจารย์  แสงลี กรรมการ

37. นายเกษมสันต์  อัมพันธ์                      กรรมการ

38. นางสาวอารีย์  สระโสม กรรมการ

39. นางสาวรัตนพร  โสธาตุ กรรมการ

40. นายฤกษ์ชัย  สายทองคำ กรรมการ

41. นายอาคม  ภาผล กรรมการ

42. นายพิทักษ์  รัตนมูล กรรมการ

43. นายสุรกิจ  ศิริวาท กรรมการ

44. นายลิขิต  ชิณะวงศ์ กรรมการ

45. นายวิชา  เล็กศิริรัมย์ กรรมการ

46. นายเพชรรัตน์  เจริญพร กรรมการ

47. นายสาคร  โคละนำ กรรมการ

48. ร.ท. ประเสริฐ  วงศ์ชนะ กรรมการ

49.  นายธรรมนิตย์  สอนศรี กรรมการ


 

 

ประกาศนายทะเบียนสมาคม - ราชกิจจานุเบกษา 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/D/013/T_0161.PDF

 

ประวัติโดยย่อของเรา รับชมและฟังได้จากช่องยูทูปตามลิงค์ด้านล่างนี้

https://www.youtube.com/watch?v=cVlQyxQVxt0

 

 

Visitors: 189,596