วัตถุประสงค์ของสมาคม

ยินดีต้อนรับ
สู่เว็บไซต์สมาคมปกป้องพระพุทธศาสนา
 
วัตถุประสงค์ของสมาคมมีดังนี้
 
1. เพื่อธำรงค์และเชิดชูไว้ซึ่ง 3 สถาบันหลัก อันมี ชาติ ศาสนาพุทธ และ สถาบันพระมหากษัตริย์
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้พุทธศาสนาเป็นศาสนาประจำชาติไทย
3. ส่งเสริมและสนับสนุนร่างกฏหมายคุ้มครองคณะสงฆ์
4. ส่งเสริมและสนับสนุนความเท่าเทียมกันทางกฏหมายของทุกศาสนิกชน
5. เพื่อเป็นศูนย์รวมของพี่น้องชาวไทยพุทธทั่วโลก จรรโลงพระพุทธศาสนาให้เจริญรุ่งเรืองสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนาน
6. จัดตั้งศูนย์และเครือข่ายระวังภัยพระพุทธศาสนาทั้งทางตรงและทางอ้อม ทั่วประเทศ เพื่อรักษาไว้ซึ่งความบริสุทธิ์ของพุทธบริษัท 4 
7. จัดตั้งศูนย์ประสานงานของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศ เพื่อสะดวกในการประสานงาน 
8. เพื่อจัดอบรมบ่มนิสัยแก่เยาวชนของชาติ ให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสืบสานประเพณี วัฒนธรรม อันดีงามของชาติที่บรรพชนได้ถ่ายทอดและปฏิบัติสืบต่อกันมายาวนานตั้งแต่โบราณกาลจนถึงปัจจุบัน
9. เพื่อเผยแพร่พระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธะเจ้า ให้เข้าถึงจิตใจของพุทธศาสนิกชนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้
10. เพื่อให้พุทธศาสนิกชน และเยาวชนของชาติได้บวชเรียนหรือได้ศึกษาธรรมะให้เข้าใจยิ่งขึ้น โดยการจัดอบรมทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
11. ส่งเสริมอบรมความรู้แก่พุทธบริษัททั้ง 4 ให้เข้าใจในพระธรรมวินัย เพื่อจะได้ทำหน้าที่ดูแลรักษาพระพุทธศาสนาให้คงอยู่ด้วยความสง่างาม
12. จัดให้มีสถานที่อบรมและพัฒนาจิตใจของพี่น้องชาวไทยพุทธเดือนละ 2 ครั้ง 
13. เพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นธรรมแก่บุคลากรในพุทธศาสนสถาน
14. ทำหน้าที่ปกป้องพุทธศาสนสถาน
15. เพื่อส่งเสริมการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยความเป็นกลางและไม่สนับสนุนด้านการเงินหรือทรัพย์สินแก่นักการเมืองหรือพรรคการเมืองใ
16. เพื่อดำเนินการหรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล เพื่อการกุศลและองค์การสาธารณประโยชน์ เพื่อสาธารณประโยชน์
 
 
 
Visitors: 189,596